မုုတ္သံုုရာသီ ေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္

မုုတ္သံုုရာသီ ေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္

ျမန္မာႏိုင္ငံဓာတ္ပံုအသင္း ၏ ၁၇ ႀကိမ္ေျမာက္ မုုတ္သံုုရာသီ ကင္မရာပစၥည္း ေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္ကို ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ႏွင့္ ၂ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ေန႔စဥ္ နံနက္ ၉ နာရီမွ ၅နာရီအထိ ျမန္မာႏိုင္ငံဓာတ္ပံုအသင္း ခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံဓာတ္ပံုအသင္း ၏ ၁၇ ႀကိမ္ေျမာက္ မုုတ္သံုုရာသီ ကင္မရာပစၥည္း ေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္သို႔ ႂကြေရာက္ၾကပါရန္ အသင္းသူ အသင္းသားမ်ား၊ ကင္မရာႏွင့္ ဓာတ္ပံုပစၥည္းမ်ားကို စိတ္ဝင္စားသူ အားလံုးကို ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.